İNTERAKTİF SMS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ 
MADDE 1 – TARAFLAR 
1.1- İNTERAKTİF SMS TELEKOMÜNİKASYON HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. (İNTERAKTİF SMS) 
Adres: Merkez Mah.İnönü Cad. Belediye Hizmet Binası No:3/I Yusufeli/ARTVİN 
Tel: 0 466 811 4040 – 0 850 811 4140 
Fax: 0 466 811 4040 
E-Mail: destek@interaktifsms.com.tr   
1.2- ………………………………………..……………... (ABONE) 
Adres: 
Tel: 
Fax: 
E-Mail: 
1.3- İşbu tip STH Abonelik Sözleşmesi; yukarıda açık adresleri ve bilgileri bulunan İNTERAKTİF SMS ile ABONE arasında aşağıdaki şartlarda, …./…./…….. Tarihinde imzalanmıştır. 
MADDE 2 - TANIMLAR, KISALTMALAR 
İNTERAKTİF SMS: İNTERAKTİF SMS TELOKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 
ABONE: İNTERAKTİF SMS’ in STH Elektronik hizmetinden yararlanmak isteyen sözleşmenin önyüzünde belirtilen gerçek yada tüzel kişi. 
ALICI : Abone tarafından kendi rızasıyla cep telefonu numarası İNTERAKTİF SMS 'a verilerek iş bu sözleşme konusu hizmet sağlanan mesaj sahibi. 
TARAF : İNTERAKTİF SMS veya ABONE 
TARAFLAR : İNTERAKTİF SMS ve ABONE HİZMET : İNTERAKTİF SMS tarafından, ABONE’nin belirlediği cep telefonu numaralarına, SMS yolu ile en fazla 155  karakterli yazılı kısa mesajın ulaştırması konusunda verilen hizmet. 
KARAKTER :Gönderilen kısa mesajın içinde yer alan (a-z) küçük harfler, (A-Z) büyük harfler, (0-9) rakamlar ve (, ), ], [, *, /, \, %, ? gibi özel işaretlerdir. 
SMS : Kısa Mesaj 
GSM : Global System for Mobile Communication 
YIL : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren geçen, her bir 12 (on iki) aylık dönemi ifade eder. 
GÜN : Aksi açıkça yazılmadıkça takvim günüdür. 
TARİFE : Ürün/Hizmet için, ücrete tabi Ek Hizmetler için ve diğer ücrete tabi işlemler için belirlenen ücretleri içeren, Bayi, Çözüm Ortakları ve Son Kullanıcılara uygulanan fiyat listesidir. 
  
ORIGINATOR : Kısa Mesajların (SMS) gönderici bilgisi (GSM Numarası ya da Firma Unvanı) 
MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ 
 Sözleşme ve ekleri, taraflar arasında bu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak mevcut olan Sözleşme’nin tamamını teşkil eder ve bu Sözleşme’de yer alan hususlarla ilgili olarak taraflar arasında önceden mevcut bütün yazılı veya şifahi anlaşmaları, taahhütleri ve kabulleri hükümsüz kılar. Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir. 
Ek-1 TÜZEL KİŞİ için; İmza Sirküleri 
Ek-2 TÜZEL KİŞİ için, Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi /GERÇEK Kişi için Kimlik Fotokopisi 
Ek-3 ABONE şirketin vergi levhası 
Ek-4 Gönderici Adı Onay Belgesi 
Ek-5 İNTERAKTİF SMS tarafından ABONE’den talep edilen diğer belgeler 
MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
4.A İNTERAKTİF SMS'in yükümlülükleri;  
4.1 İNTERAKTİF SMS ABONE’ye, İNTERAKTİF SMS'in Kısa Mesaj Sistemini kullanarak SMS gönderebilmesi için aşağıdaki alt yapı hizmet ve yazılımlarını sağlayacaktır: 
4.2.1 İNTERAKTİF SMS HABERLEŞME Kısa Mesaj gönderme yazılımı. 
4.2.2 Web SMS Kısa Mesaj gönderme yazılımı. 
4.2.3 Kendi Kısa Mesaj gönderme yazılımını geliştirmek isteyen ABONE’nin, İNTERAKTİF SMS Kısa Mesaj sistemine erişerek, Kısa Mesaj göndermesini sağlayacak ara yazılımlar. 
4.3 İNTERAKTİF SMS, ABONE’nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, Abone hizmetleri birimi ile teknik desteği sağlayacaktır. 
4.4 İNTERAKTİF SMS, her ABONE için standart çözümlerini sunmakla mükelleftir. 
4.5 İNTERAKTİF SMS'in kusuru nedeniyle, doğacak bir anlaşmazlık sonucu sözleşme feshedilirse, ABONE sahip olduğu kontörleri bitene kadar sistemi kullanmaya devam edebilecektir. 
4.6 İNTERAKTİF SMS; bir ay içerisinde ABONE’nin satın aldığı SMS ’lerden tüketilmemiş olan miktar SMS ’i, yükleme tarihinden itibaren 11 (onbir) ay süre ile bir sonraki aya aktarmakla yükümlüdür. Aktarımlar işbu Sözleşme süresi ile sınırlıdır. 
4.7 İNTERAKTİF SMS, Kısa Mesaj gönderilecek abonenin hattının açık olmaması, telefon ayarlarının Kısa Mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal iletişim hatları ile şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı bilgilerin Kısa Mesaj’ın alıcısına mutlak ulaştırılacağını garanti etmez. Gönderilecek Mesaj GSM Operatörüne teslim edildikten sonra, GSM operatörünün Kısa Mesaj Merkezinde yine GSM operatörünün belirlemiş olduğu Kısa Mesaj geçerlilik süresi boyunca iletilmesi denenecektir. 
4.8 Hizmet’in verilmesi sırasında Diğer GSM Operatörlerden kaynaklanan problemlerde,  diğer operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan, İNTERAKTİF SMS sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE’nin veya üçüncü şahısların hileli bir 
  
şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da İNTERAKTİF SMS’ in elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir. İNTERAKTİF SMS’ in bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. İNTERAKTİF SMS, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri ABONE’lerine duyuracaktır. 
4.9 İNTERAKTİF SMS’ in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. 
4.10 ABONE’nin kendi aboneleri ile ve/veya üçüncü kişilerle işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek (Şirket’in kusur ve ihmali hariç) problemlerden İNTERAKTİF SMS sorumlu değildir. 
4. B ABONE’nin yükümlülükleri; 
4.11 İNTERAKTİF SMS’ in ABONE’ ye toplu Kısa Mesaj gönderme olanağı sağlayabilmesi için ABONE, Madde.4.1‘de belirtilen İNTERAKTİF SMS’ in geliştirdiği yazılımları ya da İNTERAKTİF SMS tarafından yazılı onay verilmiş bir Kısa Mesaj gönderme yazılımı temin etmekle yükümlü olup, İNTERAKTİF SMS'in Kısa Mesaj gönderim sistemine ulaştıracaktır.  
4.12 ABONE, göndereceği Kısa Mesajların içeriğini hazırlarken İNTERAKTİF SMS tarafından belirlenmiş format ve teknik kurallara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenle gönderilemeyecek olan Kısa Mesajlardan İNTERAKTİF SMS sorumlu değildir. İNTERAKTİF SMS' in bahsedilen format ve teknik kuralları her hangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır. 
4.13 ABONE tarafından hazırlanan tüm SMS metinleri 612 Karakteri geçmeyecektir. Bu sınırı aşan metinlerin gönderilememesinden ve/veya eksik gönderilmesinden İNTERAKTİF SMS sorumlu değildir. 
4.14 Toplu SMS gönderilmesinde İNTERAKTİF SMS' den kaynaklanabilecek teknik sorunlar, ABONE’nin Üyelik Formunda belirtmiş olduğu yetkilisine telefon, e-mail veya faks yolu ile en kısa sürede bildirilecektir. ABONE bu amaçla, işbu Sözleşme’nin imza tarihinden vermiş olduğu bilgilerdeki değişiklikleri, 1 gün içinde ilgili yetkilinin adı-soyadı, telefonu, e–mail adresi, GSM numarası ve faks numarasını bildirmek zorundadır. Aksi takdirde İNTERAKTİF SMS 'in sorumluluğu doğmayacaktır. 
4.15 Abone kendisi tarafından abonelerine/Çalışanlarına gönderilmek üzere hazırlanacak olan SMS’lerin GSM numaralarının yasal olarak elde etmek suretiyle, abone leri/ Çalışanları tarafından verildiğini ve kendilerine SMS gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek SMS’leri almak için onay verdiğini; bu konuda abonelerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 
4.16 ABONE, İNTERAKTİF SMS' in ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen bilgilerin mesaj sahibine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya Kısa Mesajların alıcıya onayı alınmadan gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. Şahıslar tarafından İNTERAKTİF SMS e yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konuda İNTERAKTİF SMS' in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 
4.17 Abone, mesaj sahiplerinden İNTERAKTİF SMS' e kendilerine SMS gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde İNTERAKTİF SMS' in herhangi bir bildirim yapmaksızın sözkonusu alıcılara SMS gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, İNTERAKTİF SMS' in  bu talebi bildirme yükümlülüğü olmadığını kabul eder. 
4.18 ABONE, mesaj içeriklerinin tamamının kendisi tarafından hazırlanacağını, SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini, T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, 
  
adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını, bu ifadeler nedeniyle İNTERAKTİF SMS' in maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın, suç teşkil eden fiillerin ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, işbu sebeple İNTERAKTİF SMS' in herhangi bir tazminat ödemesi halinde, kendisine rücu edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.19 ABONE kullanmak istediği Gönderen Ad ’ları belirlerken, ulusal marka, siyasi parti adı gibi tescil edilmiş olan her türlü ad, unvan ya da markaların kullanılmasının ancak bu ad, unvan ya da markaların hak ve imtiyaz sahiplerinin yazılı izniyle mümkün olacağını bildiğini ve bu alanda dini, siyasi ya da ayrılıkçı ifadelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini, İNTERAKTİF SMS' in herhangi bir gerekçe göstermeksizin başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağını; başlık olarak kullanmak istediği yeni kelime/kelime gruplarını İNTERAKTİF SMS' e  yazılı olarak bildireceğini ve bu hususun ihlali sonucu oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkların tek muhatabı olduğunu, bu konu ile ilgili her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, ABONE ’nin belirlediği Originator ’ler ile ilgili olarak doğacak her türlü tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu sebeple İNTERAKTİF SMS' in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı karşılamakla yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 
4.20 Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, ABONE’nin bu sözleşme ile elde ettiği haklara haciz veya tedbir konularak hizmetin kapattırılması, verilmesinin engellenmesi, vb. hallerde ABONE, İNTERAKTİF SMS' den hiçbir hak ya da tazminat iddiasında bulunamaz. 
4.21 Abone kendisi tarafından gönderilmek üzere hazırlanacak SMS’ lerde kullanılacak olan originatör taleplerini EK-4 formu ile İNTERAKTİF SMS' e bildirecektir. 
MADDE 5 - ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME 
5.1 ABONE, İNTERAKTİF SMS' in bildirmiş olduğu 155 karakterden oluşan 1 (bir) SMS’i ………….. Türk Liras’ından  satın alır. 
5.2 ABONE, İNTERAKTİF SMS ile yapmış olduğu sözleşme kapsamında Taahhütlü çalışma şartlarını kabul ederse sunulacak olan taahhüt belgesini imzalayacaktır. 
5.2 İNTERAKTİF SMS Abone’nin satın aldığı tarifeyi 1 (bir) yıl boyunca sabit tutarda tutarak değiştirmeyecektir.  
5.3 Ön Ödemeli olarak çalışan ABONE’ler peşin ödeme yaparak satın almış oldukları SMS’leri sözleşme süresi boyunca diledikleri zaman kullanabilecektir. 
5.4 Ödeme (hizmet bedeli) ABONE tarafından, fatura kesim tarihinden itibaren 10(on) gün içinde  İNTERAKTİF SMS 'in web sayfasında bildirdiği İNTERAKTİF SMS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ Tic. Ltd. Şti adına kayıtlı banka hesaplarından herhangi birine yapılacak olup, havale ücreti ABONE’ye aittir. 
5.5 İNTERAKTİF SMS' den kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen SMS’ler ücretlendirilmeyecektir. ABONE bu sebepten dolayı İNTERAKTİF SMS' den hiçbir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. 
5.5 ABONE’nin herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi fesih etmek istemesi ve/veya ABONE’ nin ihmal ya da kusurundan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı işbu sözleşmenin münfesih olması durumunda, ABONE Sözleşme bitimine kadar olan tüm taahhütlerinin bedelini 5 (beş) iş günü içinde İNTERAKTİF SMS' e ödemekle yükümlüdür. 
  
5.6 ABONE; İNTERAKTİF SMS' den kredi kartı kullanarak online yada mail order yöntemi ile yaptığı alışverişlerde, kredi kartının çalıntı ve/veya sahte çıkması vb durumlarda İNTERAKTİF SMS' in  uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 
5.7 Faturaların kesim tarihinden itibaren en geç 25 gün içinde ödenmemesi halinde, İNTERAKTİF SMS sözleşme’yi tek taraflı feshederek Hizmet’i kesme hakkına sahip olacaktır. Son ödeme tarihi ile ödeme günü arasındaki geciken süre için aylık %8 faiz tahakkuk ettirilir ve ABONE’nin sözleşme bitimine kadar olan tüm taahhütlerinin bedelleri muaccel hale gelir. Gecikme faizi tahakkuk ettirilmesi, İNTERAKTİF SMS' in fesih hakkını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez. 
5.8 ABONE; işbu sözleşme konusu servis bedeline ilişkin faturanın içeriğine, tutarına ve son ödeme tarihine muttali olduğunu/olacağını, fatura/faturaların belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, İNTERAKTİF SMS tarafından belirlenen ve faturada belirtilen faiz oranının uygulanacağını kabul eder. 
5.9 ABONE, tarafına gönderilen fatura üzerinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeme yapacağını, sözkonusu ödemenin yapılmaması halinde kendisine İNTERAKTİF SMS tarafından sağlanan hizmetin kesileceğini ve İNTERAKTİF SMS tarafından herhangi bir ihbar, ihtara gerek olmaksızın, icra takip ve dava sürecinin başlatılacağını, ödenmesi gereken tutar haricinde bu tutara ait faiz ve tüm bu sürece ait dava/icra masraflarını da karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 
MADDE 6 – DEVİR VE TEMLİK YASAĞI 
 ABONE, İNTERAKTİF SMS’ in yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun sözleşme konusu işleri, sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları herhangi bir gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple bu sözleşmede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklara ortak edemez ve hak ve alacakları başkasına devir ve temlik edemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde, İşbu Sözleşme İNTERAKTİF SMS tarafından tek taraflı olarak fesih edilecek olup; ABONE, İNTERAKTİF SMS’ in bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir. 
MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ 
 Sözleşme Taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalır. Sözleşme yürürlük süresinin tamamlanmasından en az bir ay öncesinden Taraflardan biri diğer Tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdirmek istediğini yazılı olarak ihbar etmediği  akdirde, 1 yıllık ilave periyotlar şeklinde otomatik olarak uzayacaktır. 
MADDE 8 – MÜCBİR SEBEPLER 
 Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), İç savaş, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su baskını, v.b. afetler, Devletin karar ve eylemleri vb.). Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecekler, ancak sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir. 
MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESLERİ 
 Tebligatlar, tarafların işbu Sözleşme’nin girişinde yeralan adreslerine, yetkili imza mukabili elden, taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yapılacaktır. Taraflar; taraflardan birinin adres değiştirmesi durumunda adresi değişen taraf diğer tarafa en geç bir hafta içinde yeni adresini 
  
bildirmedikçe, her türlü tebligatın sözleşmede belirtilen adrese yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını kabul edeceklerdir. 
MADDE 10 – DELİL ANLAŞMASI 
 Taraflar; işbu sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda  İNTERAKTİF SMS’ in elektronik ortamda sakladığı kayıtları ile defter ve muhasebe kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, Şirketi yemin teklifinden ber’i kıldıklarını ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler. 
MADDE 11 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 
 Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Sözleşmenin ifası ve/veya yorumlanmasından ve sözleşme kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf halinde doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, İstanbul Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN FESHİ 
 Taraflardan biri, Madde 8’de belirtilen mücbir sebepler dışında, 1 (bir) aydan daha uzun bir süre, işbu Sözleşme ve ek/ekler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde (temerrüt hali hariç), diğer Taraf durumu on (10) gün öncesinden karşı Taraf’a yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. 
MADDE 13 – VERGİ VE MASRAFLAR 
 Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflar İNTERAKTİF SMS ve ABONE tarafından ortak olarak karşılanacaktır. 
MADDE 14 – DİĞER HÜKÜMLER 
14.1 Bu Sözleşme’nin bir hükmünün her hangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuki bir engelin bulunmaması kaydıyla, geriye kalan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Sözleşmenin diğer maddeleri geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır. 
14.2 ABONE, tarafından Başvuru Formunda verilen cep telefonu, faks, e-mail yada posta adresine teslim edilen Şifre, Kullanıcı Adı, detaylı raporlamalar gibi, kendisine özel her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından, bu bilgi yada belgelerin 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu, bu konuda İNTERAKTİF SMS’ den hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. ABONE ayrıca,  İNTERAKTİF SMS tarafından kendisi ile ilgili olarak edinilecek bilgilerin, İNTERAKTİF SMS' ce Müşteri'ye verilecek hizmeti sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere, İNTERAKTİF SMS tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat eder. 
14.3 ABONE, kendisine teslim edilen verilerin, 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her türlü alıcı şikayetleri ile tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu konuda İNTERAKTİF SMS' dan hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. 
14.4 ABONE, İNTERAKTİF SMS’ in, Madde 4.1’de belirtilen tüm yazılım ve alt yapı ile bu yazılımlar içinde yer alan reklam alanlarının tek hak ve imtiyaz sahibi olduğunu, İNTERAKTİF SMS’ in  haber vermeksizin bu ürün ya da ürünlerin özelliklerini değiştirebileceğini kabul ve beyan eder. 
14.5 Hizmet bilgilerinin detayları saklı kalmak kaydıyla, ABONE’nin adı referans bilgisi olarak İNTERAKTİF SMS tarafından kullanılabilir.  
  
MADDE 15 – TEMSİL YASAĞI 
 İşbu Sözleşme kapsamında ABONE, hiçbir şekilde ve şartta diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentası veya vekili olmayıp; diğer İNTERAKTİF SMS 'u yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir. ABONE, İNTERAKTİF SMS’ in adına veya hesabına hiçbir surette 3. gerçek ya da tüzel kişilerle herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz. 
MADDE 16 – ÖZEL ŞARTLAR 
16.1 Abone; konkordatoya başvurması, iflasının istenmesi, tüzel kişiliği hakkında tasfiye kararı alınması, aleyhine icra takibinin yapılması veya icranın semeresiz kalması, aleyhine aciz vesikası alınması, başka bir şirket ile birleşmesi, malvarlığının üzerine İNTERAKTİF SMS’ in servisi derhal durdurma hakkına haiz olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.  
16.2 İşbu sözleşmede İNTERAKTİF SMS'a tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının İNTERAKTİF SMS’ in bu haktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağını abone kabul eder. 
16.3 İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasında ekleri ile bir ve bütün olarak  değerlendirilecektir. Eklerde belirtilen yükümlülük ve sorumluluklara uyulmaması, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi sonucunu doğuracaktır. 
MADDE 17 – SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI 
 ABONE, İki asıl nüsha halinde tanzim edilerek birlikte imzalanan iş bu Sözleşme’nin 18 Maddesinin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini, ekte yer alan belgelerin kendisine ibraz edildiğini, ibraz edilen belgelerin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini, ekte yer alan belgelerin kendisi tarafından ibraz edildiğini, ibraz edilen belgelerin kendisine ait ve doğru olduğunu, İNTERAKTİF SMS'a  vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu  beyan ve taahhüt eder. 
MADDE 18 - SÖZLEŞME MADDE ADEDİ  
 İş bu sözleşme 18 Maddeden oluşmaktadır.    
İNTERAKTİF SMS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ .TİC.LTD.ŞTİ                              ABONE   
           
          İsim / Ünvan / İmza / Kaşe                                                                             İsim / Ünvan / İmza /Kaşe